ทานOrganicอย่างไร ให้ไม่ถูกหลอก!

November 5, 2017

<3 >ทานออร์แกนิคยังไงไม่ให้ถูกหลอก!!!! >♥

เริ่มทานออร์แกนิคต้องสังเกตุสัญลักษณ์อะไรบ้าง?

           หลายๆครั้งเราไปเดินงานสินค้าเกษตร หรือสินค้าออร์แกนิค คนขายก็จะบอกเราว่าอันนี้เป็นสินค้าออร์แกนิคนะจ๊ะ หรือบ้างเจ้าก็ใช้วิธีเพิ่มราคาของสินค้าตัวเองโดยการบอกว่าสินค้าของตัวเองเป็นออร์แกนิค ใครๆก็เป็นออร์แกนิคกันหมดเลย เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสินค้าที่เราซื้อเป็นออร์แกนิคแท้ๆ ไม่ต้องกังวลไปจ๊ะ  ข้าวหม่อนข้าวไหมมีวิธีสังเกตุ สัญลักษณ์การรับรองออร์แกนิคที่มีหลากหลายตั้งแต่รับรองในประเทศจนถึงสัญลักษณ์ที่รับรองระดับสากลกันเลยทีเดียว ตามข้าวหม่อนข้าวไหมมาสังเกตุสัญลักษณ์ที่ช่วยให้เราตัดสินใจซื้อกันได้ง่ายขึ้นกันเลย รับรองไม่ถูกพ่อค้าแม่ค้าหลอกแน่ๆ ------>

 

สัญลักษณ์แรก มกท. และ IFOAM
          มกท. ย่อมาจาก "มาตราฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย" เป็นตราของไทยเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของไทย เรียกว่า Certified Organic ซึ่งเป็นสมาชิกของ IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) หรือ สมาพันธ์เกษตรอนิทร์นานาชาติ ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์นี้จึงได้รับการรับรองระดับสากลด้วย 

การใช้ตรา มกท. 
          เฉพาะผู้ผลิต และ หรือผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มกท. โดยมติของอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน และได้ลงนามในสัญญาการใช้ตรากับ มกท. แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิใช้ตรา มกท. ได้ สามารถใช้ตรา มกท. และอ้างถึงการรับรองของ มกท. บนฉลากบรรจุภัณฑ์ หรือบนสื่อโฆษณา นิทรรศการ สิ่งจัดแสดง และร้านค้าได้ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐาน มกท.ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการใช้ตรา มกท. ที่แนบท้ายสัญญาการใช้ตราอย่างเคร่งครัด
          นอกจากตรา มกท. แล้ว ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีสิทธิในการใช้ตรา มกท. ร่วมกับตรา IFOAM accredited เพื่อให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ มกท. มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น แต่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการต้องเซ็นสัญญาการใช้ตรา IFOAM เพิ่มเติม เพื่อยินยอมปฏิบัติตามระเบียบการใช้ตรา มกท. ร่วมกับตรา IFOAM โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาเพิ่มเติม
สำหรับปัจจัยการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง จะมีตราเฉพาะสำหรับปัจจัยการผลิตเท่านั้น ไม่ใช้ปะปนกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชนิดอื่น
หาก มกท.พบว่ามีผู้แอบอ้างนำตรา มกท. ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้แอบอ้างจะถูกดำเนินการพิจารณาโทษตามกฎหมาย

 

"Organic Thailand's Brand" 
          กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้มาตรฐานของประเทศไทย

คำจำกัดความของการเกษตรอินทรีย์
          สำนักงาน มาตรฐานสนค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้คำจำกัดความของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า “เกษตร อินทรีย์ (Organic agriculture) หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบ องค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการ สังเคราะห์ และไม่ใช้พืชสัตว์ หรือจุลินทรีย์ ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม(genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูป ด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพ ที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน”

 

 

EC REGULATION
          รัฐมนตรีเกษตรของสหภาพยุโรปมีมติเห็นชอบในการปรับปรุงกรอบของระเบียบ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วย โดยเนื้อหาของกรอบระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ที่สำคัญ คือ มาตรฐานการผลิตมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยพิจารณาถึงเงื่อนไขการผลิตในแต่ละท้องถิ่น และระดับของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในแต่ละภูมิภาคยอมรับว่า ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อาจมีการปนเปื้อนจากจีเอ็มโอได้ โดยระดับการปนเปื้อนที่ยอมรับได้คือ 0.9% ซึ่งเท่ากับระดับของผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ ทั่วไป กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในยุโรป ต้องใช้ตรารับรองของสหภาพยุโรป (ซึ่งจะมีการออกแบบใหม่) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้ง่าย แต่ก็ยังยอมให้ใช้ตรารับรองของหน่วยตรวจรับรองเอกชนควบคู่ไปด้วยได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์จะต้องมีส่วนผสมเกษตรอินทรีย์ไม่น้อย กว่า 95% กำหนดระเบียบวิธีการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของยุโรป หรือมาตรฐานอื่นที่ทัดเทียมกับของยุโรปก็ได้กำหนดให้สินค้านำเข้าเกษตรอินทรีย์ต้องกำหนดแหล่งที่ผลิต แต่อนุญาตให้ใช้ตรารับรองของสหภาพยุโรปบนผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศได้ด้วย

 

 

การจะได้การรับรองแต่ละสัญลักษณ์ก็ไม่ใช้เรื่องง่ายๆเลย แต่ถ้าใครทำสินค้าออร์แกนิคก็พยายามกันหน่อยนะจ๊ะ เราจะได้เพิ่มความหน้าเชื่อถือให้ผู้บริโภค ส่วนผู้บริโภคถ้าต้องการความมั่นใจในกัรบริโภคสินค้าออร์แกนิคก็สังเกตุสัญลักษณ์ เหล่านี้ให้ดีนะจ๊ะ
ขอบคุณที่ติตามข้าวหม่อนข้าวไหมนะจ๊ะ 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
http://www.greenshopcafe.com/standard
http://www.nawachione.org/articles/ตรารับรองมาตรฐานสินค้า/

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload